Odpowiedź:

Uwzględnienie wartości biletu w podstawie oskładkowania i opodatkowania spowoduje, że pracownik zapłaci wyższą kwotę składek i wyższą kwotę zaliczki na podatek i w konsekwencji otrzyma niższą kwotę do wypłaty.

Uzasadnienie:

Bilety do teatru finansowane ze środków obrotowych firmy

Na podstawie przepisów podatkowych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych – art. 12 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. W interpretacji indywidualnej z 17.01.2012 r., ITPB2/415-952/11/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że „Użyty (…) zwrot „w szczególności” oznacza, że kategorie przychodów zostały wymienione w przepisie jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku służbowym, stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.” Do przychodów pracownika zaliczyć należy nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale również inne dodatkowe składniki wynagrodzenia, a także nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, niezależnie od podstawy ich wypłaty. Powyższe oznacza, ze za przychód ze stosunku pracy uznaje się wszystko co pracownik uzyskał od pracodawcy.

Uzyskany przez pracownika przychód ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu, chyba że przychód ten został z podatku zwolniony na podstawie przepisów art. 21 u.p.d.o.f.

Świadczenie w formie biletu do teatru sfinansowane ze środków obrotowych firmy jakie uzyskał pracownik nie zostało z podatku zwolnione, a zatem wartość pieniężną biletu należy opodatkować. Jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się według ich cen zakupu (art. 11 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f.).

Podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy – art. 18 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) – dalej u.s.u.s. Nie stanowią podstawy wymiaru składek przychody wymienione w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2236) – dalej r.z.u.p.s. Świadczenie z formie biletu do teatru sfinansowane ze środków obrotowych firmy jakie uzyskał pracownik nie zostało z podstawy wymiaru składek wyłączone. Dla celów ustalenia podstawy wymiaru składek wartość pieniężną świadczeń w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę, ustala się według cen ich zakupu (§ 3 pkt 2 r.z.u.p.s.).

Powyższe oznacza, że wartość biletu do teatru płatnik powinien doliczyć do innych przychodów ze stosunku pracy uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu, które nie zostały zwolnione ze składek i podatku i od łącznej kwoty obliczyć i pobrać składki i zaliczkę na podatek. Uwzględnienie wartości biletu w podstawie oskładkowania i opodatkowania spowoduje, ze pracownik zapłaci wyższą kwotę składek i wyższą kwotę zaliczki na podatek i w konsekwencji otrzyma niższą kwotę do wypłaty.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika ustalone zostało w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2500 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł), a pracodawca jest uprawniony do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą zaliczkę (46,33 zł). W kwietniu pracownik otrzymał bilet do teatru o wartości 100 zł, finansowany ze środków obrotowych firmy.

Wynagrodzenie za pracę: 2500 zł:

Świadczenie w naturze: 100 zł 

A. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 2600 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalne:  2600 zł x 9,76% = 253,76 zł

Składki na ubezpieczenie rentowe:  2600 zł x 1,50% = 39,00 zł

Składki na ubezpieczenie chorobowe:  2600 zł x 2,45% = 63,70 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne: 356,46 zł

B. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

2600 zł – 356,46 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) =  2243,54zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2243,54zł  x 9% = 201,92 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek: 2243,54zł x 7,75%% = 173,87 zł

C. Zaliczka na podatek

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek:

2600 zł – 356,46 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) - 111,25 zł (koszty uzyskania przychodów) = 2132,29 zł po zaokrągleniu 2132 zł

Zaliczka na podatek:

2132 zł x 18% = 383,76 zł

383,76 zł – 46,33 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) = 337,43 zł

337,43 zł - 173,87 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku) = 163,56 zł po zaokrągleniu 164 zł (zaliczka na podatek)

D. Do wypłaty:

2500 zł - 356,46 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) - 201,92 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 164 zł (zaliczka na podatek) = 1777,62 zł

Gdyby pracownik nie otrzymał świadczenia w naturze zapłaciłby niższe składki i zaliczkę na podatek i do wpłaty otrzymałby 1.808,10 zł, zgodnie z obliczeniem:

2500 zł - 342,75 zł (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika) – 194,15 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 155 zł (zaliczka na podatek) = 1808,10 zł

Bilety do teatru finansowane ze Funduszu Socjalnego

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia nie uwzględnia się świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 800). W pojęciu działalności socjalnej, o której mowa w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, mieszczą  się usługi świadczone przez pracodawców miedzy innymi na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej - art. 2 pkt 1 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 800). Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu świadczeń socjalnych powinno zostać uzależnione wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych – art. 8 ust. 1 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 800) – dalej u.z.f.ś.s.

Świadczenie w postaci biletu do teatru lub karnetu sportowego, sfinansowane z Funduszu socjalnego, przyznane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, a więc z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, nie stanowi podstawy wymiaru składek.

Świadczenia rzeczowe otrzymane przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają z limitowanego zwolnienia z podatku, o którym mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. Jak stanowi przepis wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. możliwe jest, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

– świadczenie ma charakter rzeczowy lub pieniężny,

– świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

– źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,

– wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł (Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 21.09.2012 r., DD3/033/47/ILG/11/PK-341).

Określony w przepisach limit (380 zł) dotyczy wszystkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych z Funduszu w trakcie roku podatkowego. Oznacza to, ze wartość biletu do teatru lub karnetu sportowego będzie mogła zostać zwolniona z podatku jeśli limit (380 zł) nie został jeszcze wykorzystany z powodu uzyskania przez pracownika innych świadczeń z Funduszu.

Barbara Tomaszewska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono  28.04.2017 r.