Czy w wypowiedzeniu powinna być informacja o rozwiązaniu umowy z powodu likwidacji stanowiska?
\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy prawidłowo zamieszczono w wypowiedzeniu informację o wypowiedzeniu na podstawie likwidacji stanowiska?

Rozwiązanie umowy o pracę następuje na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 u.z.g. w związku z art. 30 § 1 pkt 2 k.p. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja zajmowanego przez pana stanowiska pracy, dokonana w związku z zmianami organizacyjnymi u pracodawcy. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 pkt 1 u.z.g. – zostanie panu wypłacona odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Jeżeli likwidacja dotyczyła pojedynczego stanowiska pracy, przyczyna wypowiedzenia została sformułowana prawidłowo.

Uzasadnienie:

Likwidacja stanowiska pracy co do zasady jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Jest to przyczyna wypowiedzenia niedotycząca prawnika w rozumieniu art. 1 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - dalej u.z.g. W razie odwołania się przez pracownika od wypowiedzenia sąd pracy będzie przede wszystkim badał, czy likwidacja stanowiska pracy była prawdziwa. Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie nie jest bowiem pozorna likwidacja stanowiska pracy. Jeżeli likwidowane stanowisko było jednym w większej ilości stanowisk tego rodzaju, sąd pracy może również badać prawidłowość kryteriów doboru do zwolnienia, czyli tego jakie okoliczności sprawiły, że ten pracownik został wytypowany do zwolnienia. Powinny to być kryteria obiektywne i sprawiedliwe, takie jak przydatność pracownika do pracy, zwłaszcza posiadane kwalifikacje zawodowe, pomocniczo staż pracy, dyspozycyjność pracownika. W wyroku SN z dnia 25 stycznia 2013 r., I PK 172/12, LEX nr 1312564; sąd stwierdził, że pracodawca, który przy dokonywaniu redukcji zatrudnienia z przyczyn organizacyjnych stosuje określone zasady (kryteria) doboru pracowników do zwolnienia z pracy, powinien wskazując przyczynę wypowiedzenia, nawiązać do zastosowanego kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy. Sąd pracy nie będzie natomiast badał racjonalności samej decyzji pracodawcy o likwidacji stanowiska pracy – decyzja taka należy do sfery swobody gospodarczej pracodawcy. Potwierdza to SN w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r., II PK 83/11, LEX nr 1129343; w którym stwierdził, że podejmowane przez pracodawcę zmiany organizacyjne i ekonomiczne stanowią jego autonomiczną decyzję. Dlatego nie jest rzeczą sądu badanie potrzeby funkcjonowania w strukturze zakładu pracy likwidowanego stanowiska.

Monika Latos-Miłkowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 1 września 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.