Odpowiedź:

Poprzedni pracodawca prawidłowo ustalił proporcjonalny wymiar urlopu. W odniesieniu do okresu zatrudnienia od 3 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i nabyciem prawa do wyższego wymiaru urlopu pracodawca jest zobligowany ustalić wymiar urlopu za okres od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. uwzględniając tą zmianę.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze należy udzielić urlopu uzupełniającego. Jednak w przedstawionym stanie faktycznym pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu, a w trakcie zatrudnienia nabył prawo do wyższego wymiaru. W związku z tym faktem pracodawca powinien od września ustalić ponownie wymiar urlopu za okres zatrudnienia tj. 5/12 z 26 dni. Przepisy dotyczące ustalania wymiaru urlopu nie są jednoznaczne i powodują trudności interpretacyjne. W praktyce można spotkać przypadki gdzie w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego ustala się urlop w wymiarach:

1/12 z 20 za sierpień

4/12 z 26 za okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Jednak taka wykładnia nie jest do końca uzasadniona. Dlatego mając na uwadze powyższy stan faktyczny pracownikowi będzie przysługiwał urlop w wymiarze:

26/12 x 5 (okres przepracowany) = 11 dni

Maria Sobieska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe i HR

Odpowiedzi udzielono 16.11.2015 r.