Czy w przypadku posiadania uprawnień do emerytury wojskowej pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w związku z wypadkiem w pracy, po okresie zasiłku chorobowego?
Nie. Ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury wojskowej nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.
Prawo do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) - dalej u.u.s. Stosownie do art. 7 u.u.s. przy ustalaniu prawa do takich świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek wyrównawczy, ustalaniu ich podstawy wymiaru, wysokości i zasad wypłaty, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.
Przepisy u.u.s. nie regulują kwestii wpływu posiadania przez ubezpieczonego prawa do emerytury na prawo do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego. Natomiast art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p., stanowi, że prawa do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego nie ma osoba uprawniona do emerytury. Z uwagi na to, że art. 18 ust. 4 u.ś.p. ma odpowiednie zastosowanie do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego, również w przypadku tego świadczenia posiadanie przez ubezpieczonego prawa do emerytury wyłącza możliwość jego nabycia. Nie ma przy tym żadnego znaczenia prawnego w przedmiotowej sprawie okoliczność, iż ubezpieczony ma prawo do emerytury z systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych, a nie powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego.