Odpowiedź

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) - pr.r.d. oraz aktów prawnych, wydanych na podstawie pr.r.d. nie zobowiązują do bezwzględnego wyposażania pojazdów samochodowych powyżej 3.5 t (w tym użytkowanych na budowie) w akustyczną sygnalizację cofania. Przepisy stanowią, iż pojazdy te mogą być wyposażone w taką sygnalizację. Nie ulega wątpliwości, iż pojazdy te powinny być wyposażone w światła cofania. Takie uregulowanie prawne, wprawdzie nie zobowiązuje do wyposażania pojazdów w akustyczną sygnalizację cofania, ale dopuszcza (umożliwia) jej stosowanie. Akustyczna sygnalizacja cofania w pojazdach w znacznym stopniu może przyczynić się do zachowania bezpieczeństwa pracy (np. na budowie) i jest powszechnie stosowana.

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 305) - dalej r.w.t.p. określa obowiązkowe wyposażenie pojazdów. Przepis § 11 ust. 8 r.w.t.p. stanowi, iż samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, autobus oraz przyczepa mogą być wyposażone w sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu pojazdu; sygnał ten powinien się włączać i wyłączać równocześnie z włączeniem lub wyłączeniem światła cofania, a w odniesieniu do pojazdu niewyposażonego w to światło - z włączeniem lub wyłączeniem biegu wstecznego. Przepis § 12 ust. 1 pkt 14 r.w.t.p. stanowi, iż pojazdy wyposaża się w zewnętrzne światła cofania pojazdu samochodowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg (dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.). Ponadto § 12 ust. 3 r.w.t.p. dopuszcza wyposażenie w światła cofania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg oraz przyczepy, o której mowa w ust. 1 pkt 14, zarejestrowanej po raz pierwszy do dnia 1 sierpnia 2009 r.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów