Wręczyliśmy wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia pracownicy zatrudnionej w naszym zakładzie pracy od 2 listopada 2005 r. Pracownica zgłosiła zastrzeżenie co do długości okresu wypowiedzenia, uzasadniając je faktem odbycia w naszym zakładzie stażu dla osoby bezrobotnej na podstawie skierowania przez urząd pracy w okresie od 2 maja 2008 r. do 31 października 2005 r., który jej zdaniem powinien zostać zaliczony do okresu zatrudnienia u pracodawcy, od którego uzależniony jest okres wypowiedzenia.
Jak długi (miesięczny czy trzymiesięczny) powinien być prawidłowo ustalony okres wypowiedzenia w opisanym przypadku?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli od tzw. zakładowego stażu pracy. Chodzi tu o czas, jaki pracownik przepracował u pracodawcy, który dokonuje wypowiedzenia. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj umowy o pracę, jaki łączył strony oraz fakt czy pracownik faktycznie świadczył pracę, czy też nie, np. usprawiedliwiona nieobecność w pracy, urlopy. Generalnie liczy się czas trwania stosunku pracy między stronami.
Zagadnienia związane z odbywaniem stażu u pracodawców zostały uregulowane w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn zm.) - dalej u.p.z.i.r.p. Staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu k.p. Stażysta ma nadal status osoby bezrobotnej. Zgodnie zaś z art. 79 u.p.z.i.r.p. okresy pobierania zasiłku i stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresów zatrudnienia wymienionych w art. 79 ust. 2 u.p.z.i.r.p., w tym m.in. do okresu, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
Nie ma więc podstaw, aby do stażu zakładowego wliczać okres pobierania stypendium w okresie odbywania stażu absolwenckiego, gdyż ten okres zalicza się do stażu ogólnego. W tym przypadku liczy się zaś staż zakładowy a nie ogólny.