Czy specjalista ds. BHP może prowadzić szkolenie okresowe na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy specjalista ds. BHP może prowadzić szkolenie okresowe na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód prawnych, aby specjalista ds. BHP prowadził szkolenie okresowe na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, jeżeli pracodawca organizujący szkolenie uzna, że posiada on zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu szkolenia. Szkolenia okresowe dla pracodawców i służby bhp mogą prowadzić tylko jednostki organizacyjne.

Uzasadnienie:

Wytyczne do przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp opisane są rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.

Zgodnie z wytycznymi r.s.b.h.p. szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna jeśli prowadzi szkolenie zapewniają:

- program szkolenia,

- wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

- odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

- wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

- właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń (§ 4-5 r.s.b.h.p.).

Szkolenia okresowe dla pracodawców i służby bhp mogą prowadzić jednostki organizacyjne - rozumie się przez to:

- placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- szkołę ponadgimnazjalną,

- jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,

- stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

- osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 15 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.