Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.

Apteczka doraźnej pomocy nie jest elementem obowiązkowego wyposażenia w pojazdach samochodowych. Wymagania obowiązkowego wyposażenia samochodu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) - dalej r.w.t.p. Z r.w.t.p. wynika, że w apteczkę doraźnej pomocy muszą być wyposażone następujące pojazdy:
- autobus (§ 18 ust. 1 pkt 5 r.w.t.p.);
- taksówka (§ 24 ust. 1 pkt 6 r.w.t.p.);
- samochód ciężarowy przystosowany do przewozu osób (§ 40 ust. 2 pkt 6 r.w.t.p.);
- pojazd przystosowany do nauki jazdy i egzaminowania. (§ 43 ust. 1 pkt 7 r.w.t.p.).
Pomimo braku obowiązku wyposażenia samochodów w apteczki doraźnej pomocy prawo nakłada jednak obowiązek udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i każdy powinien zdawać sobie sprawę, że może stanąć wobec konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Należy pamiętać, że doraźna pomoc może być potrzebna samemu użytkownikowi.
Istnieje pogląd, że samochody służbowe powinny być wyposażone w apteczkę z uwagi na przepisy mówiące o obowiązku pracodawca zapewnienia apteczki w miejscu pracy, a takim miejscem jest samochód służbowy. Cytowany pogląd nie jest tożsamy z obowiązującymi przepisami, które zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) mówią, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
Pojazd służbowy nie zalicza się do oddziału czy wydziału zakładu pracy.