Firma wypłaciła w ciągu roku różnego rodzaju premie uznaniowe. Pracownicy otrzymywali je w różnych wysokościach. Był tylko zapis: premie te nie są uzależnione od absencji chorobowej pracownika i nie należy wliczać je do podstawy zasiłków.
Czy postąpiliśmy prawidłowo nie wliczając tych premii do podstawy zasiłków?

Tak. Jeżeli obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe stanowią, że premia uznaniowa nie jest uzależnione od absencji chorobowej (tj. premia uznaniowa nie ulega zmniejszeniu na skutek choroby pracownika), to takiej premii nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.
Pracodawca, który jest płatnikiem zasiłków ich podstawę wymiaru powinien ustalać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zostały uregulowane w art. 36-47 u.ś.p. i zgodnie z art. 92 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., znajduje one zastosowanie także przy obliczaniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (tzw. wynagrodzenie chorobowe).

Jedna z istotnych zasad, jaka obowiązuje przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika została sformułowana w art. 41 ust. 1 u.ś.p. Zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. Zarówno przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt SK 16/06, (Dz. U. Nr 119, poz. 771), jak i aktualnie nie budzi wątpliwości, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie można uwzględniać tych składników wynagrodzenia w przypadku, których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe w sposób jednoznaczny przesądzają, że nie ulegają one zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku. Oznacza to, że jeżeli obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe stanowią, że premia uznaniowa nie jest uzależniona od absencji chorobowej pracownika, to tym samym należy przyjąć, że na wysokość przedmiotowej premii nie ma wpływu pobieranie przez pracownika zasiłku. Stąd też takiej premii uznaniowej nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, czy też zasiłku chorobowego.