Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracodawca jeśli uzna to za stosowne i zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy może zezwolić na noszenie prywatnych bluz przez pracowników. Deklaracje zgodności muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, odzież robocza nie musi spełniać tego wymogu.
Zgodnie z art. 2377 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przepis nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z:
  1. bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo
  2. prace powodujące intensywne brudzenie lub
  3. skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub
  4. promieniotwórczymi albo materiałami
  5. biologicznie zakaźnymi.
Pracodawca ustala:
  1. rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz
  2. ustala przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego (art. 2378 § 1 k.p.).
Przydzielanie odzieży i obuwia roboczego powinno odbywać się po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami – co wynika z art. 23711a § 1 pkt 4 k.p. Zasady wyposażania pracowników w ubranie robocze powinny zostać zawarte w treści regulaminu pracy co wynika z art. 1041 § 1 pkt 1 k.p., lub innych przepisach wewnątrzzakładowych, np. w zarządzeniu pracodawcy dotyczącego "Przydziału odzieży i obuwie roboczego".
Deklaracje zgodności muszą mieć środki ochrony indywidualnej. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.
 
Więcej na ten temat w Serwisie BHP.