Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Z pracownikiem dokonano pisemnej zmiany warunków pracy i płacy. Pracownikowi został zwiększony etat z 1/2 na 3/4.Czy należy pracownikowi dodatkowo sporządzić informację o warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 par. 3 w punkcie 1? Jeżeli tak, to jak prawidłowo powinien brzmieć jego zapis?

Odpowiedź:

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie o każdej zmianie warunków pracy, w tym zmiany tygodniowych i dobowych norm czasu pracy. Dodatkowo, konsekwencją zmiany wymiaru etatu jest zmiana ilości dni przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Informacja, o której mowa powyżej może zawierać odesłanie do konkretnych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. Informacja może sporządzona w odrębnym dokumencie albo umieszczona pod porozumieniem zmieniającym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 29 § 3 w zw. z art. 29 § 32  k.p. pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia oraz układów zbiorowych pracy.

Zmiana wysokości etatu automatycznie skutkowała zmianą warunków zatrudnienia chociażby w aspekcie dotyczącym dobowej i tygodniowej normy czasu pracy. Z tego względu należałoby poinformować pracownika o zaistniałej zmianie. Informacja może zostać sporządzona w taki sposób, iż zawiera odesłanie do właściwych przepisów k.p.

Agata Kamińska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 15 grudnia 2014 r.