Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracownik tymczasowy może wykonywać prace szczególnie niebezpieczne?

Odpowiedź:

Pracodawca użytkownik nie może powierzać wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pracownikowi tymczasowemu.

Uzasadnienie:

Pracownikowi tymczasowemu, zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy szczególnie niebezpiecznej.

Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w dziale IV rozdział 6 r.b.h.p. oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Obowiązkiem pracodawcy jest, przy uwzględnieniu ww. przepisów, ustalanie i aktualizowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2015 r.