Pytanie użytkownika Serwisu BHP:
Czy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy na stanowisku Inspektor ds. BHP i Ochrony Środowiska może przeprowadzać szkolenia wstępne BHP? Pracownik ten ukończył szkołę policealną technik bezpieczeństwa i higieny pracy zakres kwalifikacji Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Odpowiedź

Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale tylko instruktaż ogólny.
Kolejne szkolenie wstępne, nazywane instruktażem stanowiskowym lub szkoleniem na stanowisku pracy, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzi wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca (kierownik zakładu pracy). Osoby te powinny posiadać ukończony kurs w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nadzoru oraz powinny posiadać umiejętności w zakresie metod szkolenia. Takie umiejętności zazwyczaj zawierają programy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób nadzoru, wg których prowadzone jest szkolenie.

Dlaczego pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy nie może szkolić z zakresu szkolenia stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? Dlatego, że nie może on znać (np. w zakresie wykonawstwa i umiejętności), wszystkich stanowisk pracy w zakładzie pracy. Po drugie, pracownikowi służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatkowych czynności, poza tymi, jakie dla pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały określone w odpowiednich przepisach – przydzielać nie wolno.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej r.sz.b.h.p. - stanowi w § 11 ust. 5, iż instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Natomiast, zgodnie z § 10 ust. 2 r.sz.b.h.p., instruktaż ogólny (część szkolenia wstępnego) prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.s.b.h.p.. określa zakres obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 2 ust. 2 r.s.b.h.p. stanowi, iż służba bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1 (§ 2 r.s.b.h.p.).