Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może podpisać umowę zlecenie ze swoim pracodawcą?
Co do zasady obowiązujące przepisy nie ograniczają prawa pracownika i pracodawcy do zawarcia umowy zlecenia podczas urlopu bezpłatnego pracownika.
Jak wynika z art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
W żadnym z przepisów ustawodawca nie ograniczył prawa tych podmiotów do zawarcia umowy zlecenia w czasie trwania tego urlopu.
Musicie jednak Państwo mieć świadomość tego, że w sytuacji, gdy umowa zlecenia będzie obejmowała wykonanie czynności, które należą do obowiązków tego pracownika w ramach łączącego Was stosunku pracy, udzielenie urlopu może zostać zakwestionowane. Jak wskazał SN w swym wyroku z dnia 12 sierpnia 2004 r. (III PK 42/04, OSNP 2005, nr 6, poz. 77) "Nie dochodzi do zawarcia umowy o urlop bezpłatny, jeżeli zgodnym zamiarem stron jest dalsze wykonywanie przez pracownika na rzecz pracodawcy tej samej pracy, lecz w ograniczonym zakresie".