Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika programu:

Czy pracownik bez uprawnień SEP może sprawdzić, czy szafa elektryczna maszyny na produkcji jest zamknięta na klucz? Pracownik nie wykonuje żadnych prac z prądem ani nie ingeruje w żaden sposób we wnętrzu szafy elektrycznej.

Odpowiedź

Sprawdzenia czy szafa elektryczna maszyny na produkcji jest zamknięta na klucz może dokonać pracownik bez uprawnień SEP.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; „E”

2) dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. „D”

Prace, o których mowa ust. 1 dotyczą wykonywania czynności:

1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagają ochrony środowiska — w zakresie obsługi;

2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie konserwacji;

3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń , instalacji i sieci w celu doprowadzenia

4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie montażu;

5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji sieci — w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2016 r.