Odpowiedź

Bez względu na liczbę pracowników zatrudnionych w służbie BHP w zakładzie pracy, pracodawca nie powinien obciążać ich innymi obowiązkami, niż te wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.s.b.h.p.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 237(11) § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników zobowiązany jest do utworzenia służby BHP, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP, natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP również może sam wykonywać zadania tej służby, o ile:
 – zatrudnia do 10 pracowników albo
 – zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W razie braku kompetentnych pracowników, zgodnie z art. 237(11) § 2 k.p., pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy.

Szczegółowe zasady organizacji, działania, uprawnień i kwalifikacji służby BHP określają przepisy r.s.b.h.p.

W § 2 ust. 1 r.s.b.h.p., określono – w formie katalogu zamkniętego – zakres działania służby BHP. Obejmuje on m.in. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Jednocześnie należy z całą stanowczością zaznaczyć, że zgodnie z § 2 ust. 2 r.s.b.h.p. – i wbrew temu, co niekiedy sądzą niektórzy, niedostatecznie obeznani z przepisami pracodawcy – służba BHP nie może być obciążana innymi zadaniami, niż wymienione w tym przepisie.

Pracodawca, chcąc powierzyć pracownikowi służby BHP dodatkowe obowiązki, może to zrobić jedynie poprzez rozdzielenie jego etatu (np. ľ etatu zadania służby BHP oraz Ľ inne zadania) lub zawarcie z nim umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia).

W związku z powyższym, jeżeli pracodawca chce zlecić pracownikowi służby BHP dodatkowe obowiązki (np. w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej itp.), to powinien zawrzeć z nim dodatkową umowę (np. umowę zlecenia) lub rozdzielić wymiar jego etatu na realizowanie zadań służby BHP oraz na pozostałe obowiązki (np. ľ etatu na zadania służby BHP oraz Ľ na ochronę środowiska). Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z § 2 ust. 3 r.s.b.h.p. organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby BHP, powinny zapewniać pełną realizację zadań, o których mowa w r.s.b.h.p.

Autor odpowiedzi: Maciej Ambroziewicz
Odpowiedzi udzielono 8.08.2017 r.


 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów