Odpowiedź:

Pracownica nie musi wykorzystać bieżącego urlopu wypoczynkowego przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 163 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jeżeli więc pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim zaległego urlopu wypoczynkowego, to pracodawca ma obowiązek uwzględnić ten wniosek i udzielić urlopu w terminie wskazanym przez pracownicę.

Jeżeli następnie pracownica zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego, to przed rozpoczęciem tego urlopu nie musi wykorzystać bieżącego urlopu wypoczynkowego (wykorzystanie urlopu wypoczynkowego za rok 2016 nie jest więc warunkiem rozpoczęcia urlopu wychowawczego).

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny – art. 171 § 1 k.p. Jeżeli więc do dnia rozwiązania umowy o pracę pracownica nie wykorzysta całego przysługującego jej urlopu, to za niewykorzystane dni pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownicy ekwiwalent pieniężny.

Katarzyna Pietruszyńska,

Odpowiedzi udzielono 30.05.2016 r.