Urlop wychowawczy udzielony na pierwsze dziecko kończy się we wrześniu.

Czy po urodzeniu dziecka i przyznaniu zasiłku macierzyńskiego należy złożyć rezygnację z urlopu wychowawczego jednocześnie wnioskując o udzielenie urlopu macierzyńskiego na drugie dziecko?

Pracownica, która urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego, ma jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Pracownica, która urodzi dziecko w trakcie urlopu wychowawczego nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego, lecz kontynuuje urlop wychowawczy, przysługuje jej natomiast zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie spowoduje więc przerwania tego urlopu, w takim przypadku pracownica będzie kontynuować urlop wychowawczy na pierwsze dziecko, przy czym przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka będzie mogła pobierać zasiłek macierzyński (wypłata zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nastąpi na wniosek pracownicy). W celu uzyskania zasiłku pracownica powinna przedłożyć pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego (wniosek należy złożyć przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego). Jeżeli wniosek o wypłatę zasiłku zostanie złożony nie później niż 21 dni po porodzie, zasiłek macierzyński za cały okres ww. urlopów będzie przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru. Do przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego wymagane jest ponadto oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.