Odpowiedź:
Pracownicy, która urodziła dziecko w trakcie zwolnienia lekarskiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego i dokonuje jego wypłaty na podstawie dowodów przekazanych przez pracodawcę. Jednym z takich dowodów jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3.
Uzasadnienie:
W przypadku nieprzerwanej niezdolności do pracy stwierdzonej następującymi po sobie zwolnieniami lekarskimi ZLA płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kolejne zaświadczenia lekarskie ZLA podając na odwrocie każdego ze zwolnień datę ich dostarczenia przez pracownika do firmy oraz informację, czy zatrudnienie trwa nadal, co poświadcza podpisem i pieczątką. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne złożenie zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3, chyba że nastąpiła zmiana rodzaju pobieranego zasiłku np. z  zasiłku chorobowego na zasiłek macierzyński.
Jeżeli dotychczas pracownica przebywała na zwolnieniach lekarskich i pobierała z tego tytułu zasiłek chorobowy nie było konieczności przekazywania do ZUS nowego zaświadczenia Z-3. Z uwagi na fakt, iż od dnia porodu pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, a nie chorobowy pracodawca jest obowiązany do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nowego zaświadczenia ZUS Z-3. Taka informacja została zawarta w pouczeniu dotyczącym wypełniania zaświadczenia płatnika składek na druku  ZUS Z-3 znajdującym się na stronie internetowej www.zus.pl.
Pracodawca jest obowiązany przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3 według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1594) - dalej r.o.d.w.z. Powyższe zaświadczenie to jeden z dowodów, które są przekazywane do ZUS, aby pracownikowi przyznano uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego oraz dokonywano jego wypłaty – tak stanowi § 2 w.w. r.o.d.w.z.

Joanna Królikowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 30.03.2015 r.