Odpowiedź

Pracodawca przed wydaniem polecenia stosowania środków ochrony indywidualnej w postaci odzieży ochronnej i hełmów ochronnych powinien dokonać oceny ryzyka zawodowego, z której dopiero może wynikać obowiązek zastosowania właściwych środków profilaktycznych przeciwdziałających zidentyfikowanym zagrożeniom.

Uzasadnienie

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie wprowadzają obligatoryjnego obowiązku stosowania kamizelek ochronnych i hełmów ochronnych przy pracach w magazynie lub podczas samego przebywania w magazynie. Obowiązek taki może natomiast powstać, jeśli w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego zostaną zidentyfikowane ryzyka, których nie można w inny sposób wyeliminować lub ograniczyć jak za pomocą środków ochrony indywidualnej.

W przypadku odzieży ochronnej rodzaje prac, przy których wymagane jest jej stosowanie wymienione są w tabeli nr 2 do załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.o.b.h.p. Wymienione są tam prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury – stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, w tym w szczególności:
a) prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i biologicznych oraz pyłów,
b) prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,
c) prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach – w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami,
d) prace na zewnątrz pomieszczeń – w narażeniu na deszcz lub chłód,
e) prace w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze, w tym w komorach chłodniczych,
f) przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu oraz prace w wysokiej temperaturze (pochodzenia technologicznego),
g) spawanie, kucie oraz odlewanie metali,
h) prace stwarzające ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla,
i) prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu,
j) oczyszczanie odlewów, piaskowanie albo śrutowanie wyrobów,
k) prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych lub tłustych,
l) prace w narażeniu na zanieczyszczenie ciała substancjami podatnymi na gnicie lub zainfekowanymi albo odpadami, w tym w zakładach oczyszczania miasta, zakładach zajmujących się opróżnianiem szamb lub zbiorników na gnojówkę, w laboratoriach biologicznych, w ubojniach, rzeźniach, wytwórniach konserw mięsnych lub rybnych, zakładach przetwórstwa podrobów i wszelkie inne prace, przy których istnieje ryzyko podobnych zanieczyszczeń,
m) prace, podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni, w tym wykonywane na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie dołowym kopalń i w transporcie wewnątrzzakładowym.

Podobnie w przypadku hełmów wymagane jest ich stosowanie przy pracach narażających pracowników na urazy głowy, w tym w szczególności:

a) prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, przy wznoszeniu i demontażu szalowania, przy rozbiórkach obiektów budowlanych, prace montażowe i instalacyjne,
b) prace na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycznych, prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach,
c) prace ziemne i skalne, prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach,
d) prace w podziemnych wyrobiskach, kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla i innych surowców mineralnych,
e) prace z materiałami wybuchowymi,
f) prace przy wielkich piecach, w zakładach przeróbki rud, kuźniach i odlewniach metali,
g) prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników,
h) prace przy piecach przemysłowych,
i) prace w stoczniach okrętowych,
j) prace manewrowe na kolei.

Łyjak Grzegorz

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów