Pracownik został zatrudniony 4 marca 2008 r. od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 28 grudnia 2008 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (wyczerpał 182). Do ZUS zostały złożone dokumenty o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Mogliśmy pracownika zwolnić już po upływie 3 miesięcy choroby zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1a, ale tego nie zrobiliśmy, ponieważ przegapiliśmy sprawę.
Czy mogę zwolnić ww. pracownika w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego, a raczej oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy powinna teraz poczekać do wykorzystania 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

Prawo do rozwiązania stosunku pracy powstało w omawianej sytuacji po upływie 3 miesięcy niezdolności do pracy i trwa nadal.
Pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy trwa dłużej niż 3 miesiące. Autorka nie rozumie stwierdzenia zawartego w pytaniu o "przegapieniu sprawy". Pracodawca zyskał prawo do rozwiązania stosunku pracy po upływie 3 miesięcy niezdolności do pracy i prawo to trwa nadal. Nie jest bowiem tak, że okres niezdolności do pracy "dolicza się" do stażu, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p. Stanowisko to potwierdza Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lipca 1999 r. I PKN 161/99 OSNAPiUS 2000/19 poz. 717, który stanowi, że: "Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a k.p. uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności.". W przypadku określonym w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. należy poczekać z rozwiązaniem umowy o pracę do czasu rozstrzygnięcia kwestii spełniania przez pracownika przesłanek do przyznania mu świadczenia rehabilitacyjnego. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu Najwyższego "Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.)."(Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 kwietnia 2007 r. II PK 263/2006 OSNP 2008/9-10 poz. 128). Por. także: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 września 2006 r. II PK 6/2006 OSNP 2007/17-18 poz. 252. W takiej sytuacji należy poczekać na orzeczenie ZUS albowiem w razie gdyby rozwiązano umowę o pracę a następnie okazało się, że pracownik otrzymał świadczenie z mocą od dnia zakończenia okresu zasiłkowego takie rozwiązanie będzie niezgodne z prawem. W sytuacji opisanej w pytaniu jednak prawo do rozwiązania stosunku pracy powstało z upływem 3 miesięcy okresu zasiłkowego i trwa nadal.