Narzędziownia zrobiła stół z zespawanych nóg od regałów magazynowych i płyty metalowej. Na stole postawiono 4 formy do wtryskarek, które razem mogą ważyć nawet 4 tony lub więcej. Jakie wymogi musi spełniać taki stół, nie ma tabliczek znamionowych, znaku CE ani producenta, gdyż jest "samoróbką".
Czy jest dopuszczalne zrobienie i używanie takiego stołu na własny użytek?
Stół postawiono na wtryskarni, obok niego pracują ludzi i inne maszyny, w razie wypadku trudno ocenić straty. Formy kosztują kilkadziesiąt tysięcy zł jedna, a ludzkie życie jest bezcenne.
Czy jako pracownik służby bhp mogę zakazać używania stołu? Na jakiej podstawie prawnej?
W myśl obowiązujących przepisów stoły nie podlegają dyrektywom nowego podejścia, co oznacza, że nie muszą być oznakowane znakiem CE oraz nie muszą posiadać deklaracji zgodności. Pracodawca może samodzielnie wykonać stół, ale musi pamiętać, że traktowany jako miejsce składowania ciężkich towarów powinien posiadać dokumentację zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu, zaświadczenie o wynikach badań.
Zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki..
Przed oddaniem do użytku stołu pracodawca powinien mieć pewność, że używanie stołu nie stanowi zagrożenia dla pracowników. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) jest głównym obowiązującym pracodawcę aktem wykonawczym w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z jego wymaganiami pracodawca jest zobowiązany:
zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania;
wywiesić czytelną informację o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania.
Roman Majer