Odpowiedź:

Zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Pracodawca jest obowiązany również zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami. Tym samym – w myśl art. 226 pkt 2 k.p. – zasadne będzie zapoznanie praktykanta z ryzykiem zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaniem danych zadań, które zostanie również potwierdzone jego podpisem.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 2373 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie praktykanta w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie to powinno być zorganizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.
Szkolenie to, zgodnie z § 8 r.s.b.h.p., przeprowadzane jest w formie instruktażu według szczegółowych programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
1) szkolenie wstępne ogólne (tzw. instruktaż ogólny) oraz
2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy (tzw. instruktaż stanowiskowy).
Instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę studencką u pracodawcy oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu (§ 10 ust. 1 r.s.b.h.p.). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką (§ 11 ust. 1 r.s.b.h.p.).

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2015 r.