Pracownik przeszedł na rentę w marcu 2009 r. a w maju ponownie został przyjęty do pracy.
Czy pracodawca miał obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę rentową?

Z powodu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę pracownik nabył prawo do odprawy rentowej.
Zgodnie z art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) - dalej k.p. stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli pracownik otrzymał już raz odprawę emerytalno-rentową, nie może co do zasady po raz drugi nabyć do niej prawa.
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na rentę po stronie pracownika powstało roszczenie o wypłatę odprawy rentowej. Pracodawca mimo ponownego, późniejszego zatrudnienia pracownika powinien temu roszczeniu zadośćuczynić. Doszło bowiem do ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 kwietnia 1998 r. (I PKN 508/97, OSNP 1999, nr 8, poz. 267), stwierdzając, że "roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później."

Kamil Szymański - specjalista z zakresu prawa pracy