Pracodawca, zgodnie z art. 39l ustawy o transporcie drogowym, jest zobowiązany do kierowania kierowców na szkolenia okresowe.
Czy w związku z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 16 lipca 2010 r. pracodawca ma obowiązek na czas trwania szkolenia (5 dni, tj. 35 godz.) udzielić kierowcy zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
Czy temu kierowcy przysługuje urlop szkoleniowy?
Jeśli kierowca rozpoczął szkolenie przed wejściem w życie zamian w Kodeksie pracy, to czy należy mu się płatne zwolnienie od pracy na czas trwania szkolenia?


 

Kierowcy, który rozpoczął i odbył szkolenie zawodowe przed dniem 16 lipca 2010 r. nie będą przysługiwały płatne dni na czas trwania szkolenia, jeżeli odbylo się ono poza rozkładowym czasem pracy pracownika, natomiast kierowcy, którzy zostaną na takie szkolenie wysłani po tym terminie mają prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia z pracy w celu odbycia szkolenia.

16 lipca 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2010 r.) - dalej u.z.k.p. W myśl przepisu art. 1031 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Szkolenia okresowe kierowców podlegają pod wskazane pojęcie. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 1032 § 1 k.p. urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Zgodnie z art. 3 u.z.k.p. do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem 16 lipca 2010 r., stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.