Zgodnie z art. 209 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 209 § 2 k.p. obowiązek, o którym mowa powyżej, ciąży również na pracodawcy w przypadku:
1. zmiany miejsca prowadzonej działalności,
2. zmiany rodzaju prowadzonej działalności,
3. zmiany zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.
Pracodawcy mają możliwość dopełnić omawiany obowiązek poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: http://zgloszenia.pip.gov.pl. Dotyczy on jednak jedynie nowych podmiotów gospodarczych oraz aktualizacji danych o podmiotach już zgłoszonych elektronicznie. W przypadku potrzeby aktualizacji danych podmiotu zgłoszonego wcześniej w sposób tradycyjny należy wypełnić:
1. Druk karty zgłoszenia pracodawcy, lub
2. Kartę zgłoszenia jednostki lokalnej i przesłać do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy.