Pytanie pochodzi z publlikacji Serwisu BHP.

Pracodawca zatrudniający pracownika w wymiarze 1/4 etatu, wykonującego pracę średnio dwa razy w tygodniu, w tym jeden dzień przez 8 godzin przy monitorze ekranowym, jest obowiązany zapewnić mu okulary korygujące wzrok, o ile lekarz medycyny pracy wyda takie zalecenie.
W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) – dalej r.b.h.m.e. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Na potrzeby r.b.h.p.e. zdefiniowano pojęcie pracownika jako każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 r.b.h.m.e.). Biorąc pod uwagę art. 129 ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) należy przyjąć, że powyższa regulacja odnosi się do 8-godzinnego dobowego wymiaru dobowego czasu pracy.
W związku z powyższym pracownik, który pracuje w niepełnym wymiarze etatu, ale przez chociażby jeden dzień w tygodniu (regularnie) wykonuje pracę powyżej 4 godzin dziennie przy obsłudze monitora ekranowego, powinien mieć zapewnione okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze, o ile lekarz medycyny pracy wyda takie zalecenie podczas badań profilaktycznych.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 października 2006 r., II SA/Ol 536/06, Lex nr 551966 "nie mają znaczenia założenia, jakie przyjął pracodawca odnośnie ilości czasu pracy przy komputerze na przedmiotowym stanowisku, lecz faktyczny wymiar czasu jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie jest także istotna okoliczność, iż przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze nie ma miejsca każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, iż tylko przepis § 2 pkt 4 r.b.h.m.e. wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do obejścia prawa. Pracodawca zawsze miałby bowiem możliwość takiej organizacji pracy, aby przynajmniej raz w tygodniu pracownik tej normy nie przekraczał, niezależnie od ilości czasu pracy spędzonego przy komputerze w pozostałe dni."

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.