Odpowiedź

Okresowe przeglądy i badania kontrolne narzędzi pneumatycznych, jak i innych elektronarzędzi należy przeprowadzać   na podstawie instrukcji użytkowania urządzenia dostarczonej przez producenta lub ustaleń pracodawcy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.
Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – dalej r.b.h.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) – dalej r.w.r.b., wskazano informacje na temat kontroli narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.
Zgodnie z § 105 r.w.r.b., narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta, a wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o której mowa w § 5 r.w.r.b. Osobami wymienionymi w § 5 r.w.r.b. są kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków, sprawujący bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy.
Pracodawca przy wykonywaniu badań kontrolnych w czasie eksploatacji elektronarzędzia może zastosować praktyczne informacje zawarte w wycofanej 16.11.2000 r normie PN-E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Badania kontrolne w czasie eksploatacji. Norma została sprawdzona w wieloletniej praktyce, a przy tym jej wymagania nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami obowiązujących przepisów lub innych norm.
Norma PN-E-08400/10 dzieliła elektronarzędzia, ze względu na sposób eksploatacji, na trzy kategorie użytkowania:
• kategoria I oznacza elektronarzędzie eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany, które jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
• kategoria II oznacza elektronarzędzie eksploatowane często w ciągu jednej zmiany roboczej, które nie jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
• kategoria III oznacza elektronarzędzie eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, zainstalowane na stałe np. w linii produkcyjnej lub montażowej.
Od kategorii użytkowania uzależniano zakres i częstotliwość badań i pomiarów elektronarzędzi:
• co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I;
• co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II;
• co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III;
• po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie).
Podane terminy przeglądów okresowych należy skrócić o połowę dla elektronarzędzi używanych w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego, eksploatowanych w pomieszczeniach zapylonych, zawilgoconych, na rusztowaniach.
Badania okresowe obejmują następujące czynności:
• oględziny zewnętrzne,
• oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu,
• sprawdzenie biegu jałowego,
• pomiar rezystancji izolacji,
• pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2017 r.

 

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów