Czy pracę osoby sprzątającej w pomieszczeniach dla zatrzymanych i izolowanych w komendach Policji można zaliczyć do 3 grupy zagrożenia biologicznego?
Jeśli nie zachodzą szczególne okoliczności, sprzątania pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych w komendach Policji nie można zaliczyć do 3 grupy zagrożenia biologicznego. Takie szczególne przypadki to kontakt z krwią zatrzymanego, kontakt z osobą zarażoną. Nie powinny one jednak mieć miejsca.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) – dalej r.s.c.b. szkodliwe czynniki biologiczne mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia obejmują: drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie; jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie; hodowle komórkowe; pasożyty wewnętrzne człowieka. W załączniku nr 2 do r.s.c.b. znajduje się wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych. Do tych prac r.s.c.b. zalicza: pracę w zakładach produkujących żywność; pracę w rolnictwie; pracę, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktem pochodzenia zwierzęcego; pracę w jednostkach ochrony zdrowia; pracę w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych; pracę w zakładach gospodarki odpadami; pracę przy oczyszczaniu ścieków; pracę w innych okolicznościach niż wyżej wymienione, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych. Praca wymieniona w wykazie jako ostania może mieć ewentualne zastosowanie do sprzątania izby zatrzymań w komendzie Policji, ale tylko po potwierdzeniu, że powoduje ona narażenie na działanie czynników biologicznych.
Załącznik nr 1 do r.s.c.b. kwalifikuje szkodliwe czynniki biologiczne do czterech grup zagrożenia. W grupie trzeciej znalazły się czynniki, które mogą wywołać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Niezależnie od tego czy sprzątanie w izbie zatrzymań powoduje w danym dniu zagrożenie, czy nie, gdy zachodzi podejrzenie, że może powodować, osoba sprzątająca powinna każdorazowo stosować profilaktykę higieniczno-sanitarną, taką jak dezynfekcja pomieszczenia, stosowanie odpowiedniej odzieży i środków ochrony indywidualnej (fartuchy, rękawice, maski jednorazowe, itp.), mycie rąk i twarzy podczas przerwy na posiłek i po zakończonej pracy, ewentualne szczepienia ochronne. Informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia powinny znajdować się w wykonanej na danym stanowisku pracy ocenie ryzyka zawodowego. Istotne są też informacje o odnotowanych w ostatnich dziesięciu latach przypadkach zakażenia lub choroby zawodowej na tym stanowisku pracy. Ta informacja również powinna znajdować się w ocenie ryzyka zawodowego.
Kazimierz Kościukiewicz