Czy praca przedstawiciela handlowego, którą wykonuje na piętrze galerii handlowej jest pracą na wysokości?
Przedstawiciel porusza się po galerii wizytując klientów. Piętro galerii jest umieszczone na wysokości powyżej 3 m i tylko z jednej strony jest to przestrzeń ograniczona przegrodą stałą. Jest on zabezpieczony przed upadkiem barierką o wysokości 1.1 m. Moje pytanie pojawia się w kontekście badań profilaktycznych. Jeżeli uznajemy pracę handlowca w galerii za pracę na wysokości pow. 3 m to musimy go kierować na badania wysokościowe.
Praca przedstawiciela handlowego, którą wykonuje na piętrze galerii handlowej nie jest zaliczana do pracy na wysokości w związku z powyższym nie ma potrzeby kierowania pracownika na badania wysokościowe.
Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Wszystkie galerie lub domy handlowe są tak konstruowane i budowane aby praca na poszczególnych kondygnacjach nie była zaliczana jako praca na wysokości. Przebywanie w galerii handlowej nie może stwarzać zagrożeń dla klientów jak i pracowników. Zgodnie z przepisami BHP praca na wysokości jest zaliczana do prac niebezpiecznych w związku z powyższym zastosowane w galerii zabezpieczenia muszą być zgodne z wymogami przepisów BHP w przeciwnym wypadku galeria nie była by dopuszczona do użytkowania. Pracę na poszczególnych kondygnacjach w galerii nie należy więc traktować jako pracy na wysokości.

Roman Majer