Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracownik uległ wypadkowi w pracy. Podczas mycia do buta dostała się żrąca ciecz, powodując poparzenie. Poszkodowany miał na stanie obuwie (wysokie gumowce, które by go uchroniły), natomiast podczas zdarzenia miał na sobie buty robocze (ochronne), które w jego przekonaniu były wystarczające do tej pracy i spełniały zadania ochronne (posiadały atesty).

Czy należy to zdarzenie zakwalifikować jako wypadek z winy pracownika?

Odpowiedź

Zdarzenie opisane w pytaniu powinno być taktowane jako wypadek przy pracy z winy pracownika.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) - dalej u.u.w. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Świadczenie przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej określa art. 6 ust. 1 u.u.w. Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.u.w. świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3 u.u.w. było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Uzasadnienie

Podsumowując wymagania zawarte w u.u.w., opisane zdarzenie należy potraktować jako wypadek przy pracy, gdyż zdarzenie to:

1) było zdarzeniem nagłym – do zdarzenia doszło w okresie krótszym niż jedna dniówka robocza,

2) zostało wywołane przyczyną zewnętrzną – kontakt nogi ze żrącą cieczą,

3) spowodowało uraz – poparzenie,

4) nastąpiło w związku z pracą – pracownik wykonywał pracę wchodzącą w zakresie jego obowiązków (mycie zapewne zbiornika z cieczą żrącą) w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.

Zdarzenie to należy potraktować jako wypadek z winy pracownika. Uznanie zdarzenia za wypadek z winy pracownika będzie powodować, iż pracownikowi nie będą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż wyłączną przyczyną wypadku, o którym mowa było udowodnione (np. poprzez nagrania z monitoringu zakładowego lub informacje od ochrony lub świadków zdarzenia) naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a do takich działań można zaliczyć używanie obuwia innego niż przeznaczonego do pracy przy czynnikach chemicznych o właściwościach żrących.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 września 2015 r.