Pytanie

Zespół powypadkowy chce zmienić kwalifikację wypadku w zatwierdzonym już protokole powypadkowym i jednak nie uznać zdarzenia za wypadek w pracy. Czy w takiej sytuacji pracodawca może zwrócić protokół powypadkowy do ponownego rozpatrzenia?

Odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.w.p., jeżeli protokół został już zatwierdzony przez pracodawcę, nie ma możliwości zwrócenia go do ponownego rozpatrzenia, tzn. sporządzenia ponownego protokołu powypadkowego, w którym zespół powypadkowy zmieniłby kwalifikację zdarzenia. Możliwość zwrotu protokołu powypadkowego (sporządzenia nowego), w którym zespół powypadkowy zmieniłby kwalifikację zdarzenia zachodziłaby, gdyby pracodawca wcześniej nie zatwierdził protokołu.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 r.u.o.w.p. po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

Zgodnie z § 9 ust. 3 r.u.o.w.p. zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Zgodnie z § 13 ust. 1-3 r.u.o.w.p. protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, o których mowa wcześniej, nie później niż w terminie 5 dni,  sporządza nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2015 r.