Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy po wypadku przy pracy, któremu uległ stażysta z Miejskiego Urzędu Pracy, kartę wypadku sporządzoną przez pracodawcę (z wyjaśnieniami poszkodowanego i zawiadomieniem o wypadku przy pracy) należy także wysłać do Miejskiego Urzędu Pracy (będącego płatnikiem składek stażysty, pracującego w naszym Zakładzie)?

Odpowiedź:

Pracodawca, który sporządził kartę wypadku przy pracy po wypadku stażysty powinien komplet sporządzonej dokumentacji przekazać do Miejskiego (Powiatowego) Urzędu Pracy.

Uzasadnienie:

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) przez staż rozumie się nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Przepisy art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.w. definiują wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas odbywania stażu przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego stażu na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 u.u.w. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje w karcie wypadku pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż.

Aktem prawnym określającym tryb postępowania w razie wypadku przy pracy, jakiemu uległa m.in. osoba odbywająca staż jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1618) – dalej r.u.z.w.p.

Przepisy r.u.z.w.p. obligują pracodawcę, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, a w szczególności:

- niezwłocznego, pisemnego poinformowania właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

- zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności,

- dokonania oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

- wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,

- zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku,

- zebrania innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne,

- sporządzenia – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – karty wypadku przy pracy, której wzór został określony w załączniku do r.u.z.w.p.

Powyższą kartę, zgodnie z § 4 ust. 4 r.u.z.w.p., należy sporządzić w 3 egzemplarzach (dla poszkodowanego, dla podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku oraz dla ZUS, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy). Z uwagi na to, że w opisanym przypadku zarówno płatnikiem składek, jak i płatnikiem stypendium jest Miejski Urząd Pracy, pracodawca właśnie tam powinien przekazać dodatkowy komplet dokumentacji powypadkowej.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 19 kwietnia 2015 r.