Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego należy wykonać kontrolne badania lekarskie?
Po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie ma potrzeby wykonywania badań kontrolnych.
Badaniom kontrolnym podlegają tylko pracownicy, których niezdolność do pracy trwała dłużej niż 30 dni i spowodowana była chorobą

Zgodnie z art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Należy również zwrócić uwagę na dwie sprawy:
a) czy pracownik wraca do pracy na to samo stanowisko,
b) czy po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego badania lekarskie nie uległy przedawnieniu? W takich przypadkach może zajść konieczność skierowania pracownika na badania wstępne lub okresowe.

Roman Majer