Pytanie

Czy po hali produkcyjnej z miejscami pracy można jeździć wózkiem widłowym z silnikiem diesla? Przepisy mówią, że nie można jeździć tylko wózkami zasilanymi benzyną etylizowaną i inną zawierającą substancje toksyczne.

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. Wózki takie powinny zostać zastąpione wózkami akumulatorowymi.

Po hali produkcyjnej z miejscami pracy można jeździć wózkiem widłowym z silnikiem diesla pod warunkiem, że substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń, określonych w odrębnych przepisach.

Uzasadnienie

Przepis § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dalej r.b.h.p.w.w., wskazuje zasady, które powinny obowiązywać przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

Zgodnie z § 12 ust. 2 r.b.h.p.w.w. niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne.

Przepis § 12 ust. 1 r.b.h.p.w.w. mówi natomiast, iż dopuszczalne jest używanie wózków z silnikami spalinowymi, zasilanymi innymi paliwami niż benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne, w pomieszczeniach pracy, pod warunkiem że substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń, określonych w odrębnych przepisach.

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czyli m.in. substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1348).

Wymagania w zakresie częstotliwości i zakresu wykonywania badań i pomiarów, a także wymaganej dokumentacji w tym zakresie wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Krzysztof Zamajtys
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów