Odpowiedź:

Po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej kobieta będzie miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, jeżeli nie będzie w stosunku do niej zachodziła żadna z okoliczności wymienionych w art. 18a ust. 2 u.s.u.s.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z art. 18a ust. 2 u.s.u.s. wynika, że od tak ustalonej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać tylko ci przedsiębiorcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadzili jakiejkolwiek pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 u.s.u.s.,
2) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej kobieta będzie miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, jeżeli nie będzie w stosunku do niej zachodziła żadna z okoliczności wymienionych w art. 18a ust. 2 u.s.u.s. Mianowicie będzie kontynuowała działalność gospodarczą, którą rozpoczęła wykonywać przed 14 miesiącami (tjnie rozpocznie nowej działalności gospodarczej), w okresie 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie tej działalności nie wykonywała jakiejkolwiek pozarolniczej działalności oraz nie będzie wykonywała działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Pamiętać przy tym należy okres 24 miesięcy kalendarzowych, w którym można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach jest liczony od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i wlicza się do niego np. okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej.

Piotr Kostrzewa,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono  28.06.2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów