Czy płatnik składek jest obowiązany przekazać do ZUS dokumentację wypadkową, jeśli poszkodowany w wypadku nie dostarczy, bądź nie chce dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9)?
Jeżeli ubezpieczony mimo tego, że złożył płatnikowi składek wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, nie dostarczył mu bądź nie chce dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, pod którego opieką się znajduje (formularz ZUS N-9), płatnik składek powinien przekazać do ZUS przedmiotowy wniosek wraz z posiadaną dokumentacją.
Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.s.w.p., ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości – co wynika z art. 15 ust. 1 u.u.s.w.p. – następuje w drodze decyzji ZUS. Postępowanie w sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania w sposób szczegółowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974) – dalej r.z.o.u.z.
Z przepisu § 1 ust. 1 oraz § 2 r..z.o.u.z. wynika, że wniosek o jednorazowe odszkodowanie ubezpieczony bądź uprawniony członek rodziny składa do płatnika składek, a ten po otrzymaniu przedmiotowego wniosku kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności protokół powypadkowy, prawomocny wyrok sądu pracy, kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony, odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową. Należy zauważyć, że katalog dokumentów wymienionych w § 2 r.z.o.u.z. nie jest zamknięty, a ponadto ich zakres jest determinowany okolicznościami danej sprawy. Zgodnie z § 3 r.z.o.u.z, płatnik składek – po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego - przekazuje wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz ze skompletowaną dokumentacja terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.
Jakkolwiek § 3 r.z.o.u.z. stanowi o "skompletowanej dokumentacji", należy również mieć na względzie, że do prowadzonego przez ZUS postępowania w sprawie jednorazowego odszkodowania na mocy art. 180 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., stosuje się przepisy k.p.a., w tym art. 64 § 2, zgodnie z którym jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Stąd też, jeżeli pomimo wezwania płatnika składek ubezpieczony, który złożył wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, nie przedłożył mu bądź nie chce przedłożyć zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9), płatnik składek powinien przekazać do ZUS przedmiotowy wniosek ze zgromadzoną dokumentacją. Jeżeli ZUS stwierdzi brak formalny tego wniosku polegający na tym, że nie zostało dołączone do niego zaświadczenie o stanie zdrowia ubezpieczonego (formularz ZUS N-9), powinien wezwać ubezpieczonego do usunięcia tego braku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Piotr Kostrzewa