Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy osoby pracujące w oczyszczalni ścieków lub zajmujące się odpadami oraz ochroną obiektów przed szkodnikami podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym?

Odpowiedź

Osoby zatrudnione w oczyszczalni ścieków, pracownicy mający bezpośrednią styczność z odpadami komunalnymi, a także osoby wykonujące czynności wymagające kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia na człowieka, podlegają zalecanym szczepieniom ochronnym.

Uzasadnienie

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) – u.z.c.z., w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40) - dalej r.w.r.c.z.

Stosownie do art. 20 ust. 2 u.z.c.z., pracodawca lub zlecający wykonanie prac zobowiązany jest poinformować pracownika lub osobę mającą wykonywać pracę narażającą na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przed podjęciem przez nią czynności zawodowych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu takich czynności. Koszty przeprowadzania tych szczepień oraz zakupu szczepionek, zgodnie z 20 ust. 3 u.z.c.z., ponosi pracodawca.

Zgodnie z pkt 4, 5 i 10 załącznika do r.w.r.c.z., przy wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi, usuwaniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi, a także czynności wymagające kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia na człowieka, pracodawca powinien zapewnić odpowiednio szczepienia przeciw: tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW-A), durowi brzusznemu, wściekliźnie.

Pomimo powyższych przepisów zarówno pracodawca, jak i lekarz medycyny pracy nie mogą zmusić pracownika do poddania się określonym wyżej szczepieniom. Odmowa powinna zostać jednoznacznie potwierdzona przez pracownika na piśmie i być przechowywana w jego aktach osobowych lub dokumentacji medycznej.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2016 r.