Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zakładając, że mamy do czynienia z wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym do średniego i wysokiego komisjonowania towarów w magazynie, operator/kierowca takiego wózka powinien posiadać uprawnienia upoważniające go do obsługi wózka jezdniowego, z uwzględnieniem odpowiedniego typu wózka. Wymagania dotyczące operatora/kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat oraz uzyskał uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie do obsługi wózka, wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, przy czym, imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi przez pracodawcę po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zorganizowanego przez tego pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) w załączniku nr 2 określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. W pkt 13 wymienione są wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.
Pracownik obsługujący wózek jezdniowy z napędem silnikowym, służący do komisjonowania towarów w magazynie, niezależnie od posiadanych uprawnień, powinien również posiadać aktualne szkolenie wstępne/okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia wstępnego, instruktażu na stanowisku pracy powinien poznać przepisy i zasady dotyczące bezpiecznego komisjonowania, układania na regałach i placach składowych oraz pobierania materiałów magazynowych, a także znać opracowane i zatwierdzone przez pracodawcę instrukcje bhp dotyczące prac magazynowych, transportu magazynowego. Instrukcje bhp w tym przypadku powinny być oparte o przepisy i zalecenia producenta w dostarczonych wraz z urządzeniem/maszyną instrukcjach; rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.).
Niezależnie od wymienionych przepisów producent maszyn i urządzeń, w tym przypadku wózka jezdniowego z napędem silnikowym, może zalecać w dostarczonej wraz z wózkiem instrukcji, przeszkolenie operatora/kierowcy w zakresie obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym przez własny serwis producenta. Podobnie może postąpić producent regałów np. wysokiego składowania.

Więcej na ten tema w Serwisie BHP.