Odpowiedź:

Operator obsługujący tester napięcia powinien posiadać uprawnienia SEP do 1 kV, ponieważ wykonuje prace wskazane w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.e.u. obejmujące eksploatację urządzeń, instalacji i sieci (czynności kontrolno-pomiarowe).

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 3 r.k.e.u. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do r.k.e.u.

Zgodnie z § 4 r.k.e.u. nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi; urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Zgodnie z § 5 r.k.e.u. eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,

2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Załącznik nr 1 do r.k.e.u. wskazuje 3 grupy urządzeń, instalacji i sieci, przy których dozorze lub eksploatacji wymaganie jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

- urządzenia elektrotermiczne;

- urządzenia do elektrolizy;

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

- elektryczna sieć trakcyjna;

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

- urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

- urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

- urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

- urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

- urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

- sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

- turbiny gazowe;

- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 września 2015 r.