Pracownik samorządowy zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Poprzednio pracował od 26 sierpnia 1980 r. do 31 sierpnia 1992 r. (taki okres zatrudnienia wpisany jest w świadectwie pracy). Czy okres, za który przysługuje odszkodowanie za okres ustawowego wypowiedzenia umowy o pracę od dnia 1 września 1992 r. do dnia 30 listopada 1992 r. należy wliczać do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze: wysokość dodatku stażowego dla tego pracownika i nagroda jubileuszowa? W jednostce zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.


 

Tak. Okres za który pracownik otrzymał odszkodowanie, należy wliczyć do okresu zatrudnienia.


 

Zgodnie z art. 361 § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Jednakże z pytania wynika - choć nie zostało to wyraźnie wskazane - że opisane odszkodowanie zostało zasądzone na rzecz pracownika od ówczesnego pracodawcy. Zgodnie z art. 45 § 1 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. W takim przypadku również i ten okres należy zaliczyć do okresu zatrudnienia. Zgodnie z art. 51 § 2 k.p. pracownikowi, któremu przyznano wskazane odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie.
Przepisy powyższe mają zastosowanie także do pracowników samorządowych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy k.p.