Odpowiedź

Obowiązek prowadzenia rejestru prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia dotyczy każdej osoby, która wykonuje prace w narażeniu na te czynniki, bez względu na to, czy obecność danego czynnika na stanowisku pracy jest zamierzona.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 2221 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ponadto pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716, ze zm.).
Przywołane przepisy wskazują, że obowiązek prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego dotyczy czynników zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia. Rejestr ten można prowadzić w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej i należy uwzględniać w nim w szczególności informacje dotyczące:
1.    liczby pracowników wykonujących te prace,
2.    wykazu czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
3.    imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bhp.
Obowiązek prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych również dotyczy czynników zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia. Ewidencja ta także może być prowadzona w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej i powinna uwzględniać w szczególności informacje dotyczące:
1.    rodzaju wykonywanej pracy,
2.    stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
3.    awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
4.    wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
5.    liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
6.    imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.
Obowiązek prowadzenia powyższych rejestrów dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia osoby wykonujące prace w narażeniu na powyższe czynniki. Uwzględnienie pracownika w takim rejestrze nie może być uzależnione od tego, czy obecność danego czynnika na stanowisku pracy jest zamierzona, czy też nie. Wystarczy, że pracownik jest narażony na jego działanie, co wynika z przeprowadzonej na danym stanowisku pracy oceny ryzyka zawodowego.
Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych powinien być przechowywany przez okres od 10 do nawet 40 lat. Na życzenie pracownika lub jego przedstawiciela pracodawca jest obowiązany udostępnić informacje zawarte w rejestrze:
1.    w pełnym zakresie – w przypadku gdy informacja dotyczy tego pracownika,
2.    w zakresie ograniczonym, zapewniającym anonimowość osób, których informacja dotyczy – w przypadku, gdy informacja dotyczy innych pracowników.
Ponadto dostęp do rejestru posiada właściwa jednostka organizacyjna służby medycyny pracy, właściwy inspektor sanitarny oraz właściwy inspektor pracy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów