Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy pracodawca musi przesłać informację o ww. substancjach stosowanych w przedsiębiorstwie. Czy o wycofaniu substancji z użytkowania należy również poinformować odpowiednie organy? Czy dostateczną informacją będzie fakt nieumieszczenia danej substancji w wykazie za ubiegły rok?

Odpowiedź

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890 z późn. zm.) – dalej r.s.c.r.m. pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (§4 ust. 1 r.s.c.r.m.).

Dane zawarte w rejestrze prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do r.s.c.r.m.

Jak wynika z §4 ust. 1 r.s.c.r.m., przekazywanie przez pracodawcę ww. informacji powinno następować jedynie w przypadku stosowania substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. W r.s.c.r.m. nie wskazano obowiązku po stronie pracodawcy w zakresie przekazywania informacji o wycofaniu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2016 r.