Czy udzielając pracownikowi urlopu bezpłatnego na pojedyncze dni, które w sumie na przełomie całego roku dadzą wymiar 30 dni, czy takiemu pracownikowi należy proporcjonalnie obniżyć wymiar urlopu?
Zasadę proporcjonalności udzielania urlopu stosuje się w czasie trwania stosunku pracy, jeżeli wystąpią okresy przerwy wymienione w art. 1552 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., trwające co najmniej jeden miesiąc. Do tych przerw należy również niewykonywanie pracy z powodu urlopu bezpłatnego.
Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego nie uwzględnia się niepełnych miesięcy kalendarzowych okresów niewykonywania pracy, w ciągu których pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Natomiast każdy pełny miesiąc niewykonywania pracy pomniejsza urlop o 1/12 wymiaru a każde 30 dni będące sumą ich części daje także 1/12. Jeżeli są to tylko części miesięcy kalendarzowych to wtedy sumuje się je i każde 30 dni daje 1/12.

Dopuszczalne jest sumowanie wszystkich wymienionych w art. 1552 k.p. okresów niewykonywania pracy bez względu na ich rodzaj, np. okres urlopu bezpłatnego i okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Proszę jednak pamiętać, że proporcjonalne pomniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik powraca do pracy po trwającej co najmniej miesiąc przerwie w jej wykonywaniu.