Czy nadal należy prowadzić ewidencję substancji żrących i toksycznych?
Substancje lub preparaty bardzo toksyczne, żrące z przypisanym zwrotem R 35 oraz metanol mogą być stosowane w działalności zawodowej pod warunkiem:
•zgłoszenia właściwemu terenowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu, najpóźniej w dniu ich nabycia po raz pierwszy, (w przypadku jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji);
•prowadzenia przez użytkownika ewidencji ich rozchodu,
•zabezpieczenia ich przed przejęciem przez osoby niepowołane
Szczegółowe dane dotyczące ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu, stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów wraz z wykazem substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość, dla których ustanowiono zakaz wprowadzania do obrotu dostępnego dla konsumentów były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z późn. zm.). Rozporządzenie to zostało uchylone na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 106) i utraciło moc obowiązywania z dniem 2 czerwca 2010 r.
Obecnie mamy sytuację patową - jedno rozporządzenie zostało uchylone, drugie nie weszło w życie. Na stronach Ministerstwa Gospodarki zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów zawierających takie substancje lub preparaty. Obowiązkowy okres wstrzymania procedury legislacyjnej został wydłużony przez Komisję Europejską i upływa dnia 24 grudnia 2010 r.
Zgodnie z tym projektem nadal trzeba prowadzić ewidencję preparatów bardzo toksycznych lub żrących z przypisanym zwrotem R 35
Roman Majer