Odpowiedź

Nie ma przeciwwskazań do umieszczenia na zaświadczeniu potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego z dziedziny bhp ramowego programu, z którego wynikać będzie, że szkolenie trwało 10 godzin lekcyjnych. W takim wypadku pracodawca, który zorganizował dla pracowników szkolenie powinien liczyć się, że podczas kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor może poprosić o przedstawienie ewidencji czasu pracy, z której może wynikać, że pracownicy uczestniczący w tym szkoleniu świadczyli pracę w godzinach nadliczbowych.

Uzasadnienie

Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie bhp uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) - r.s.b.h.p.
Przepisy r.s.b.h.p. przewidują różne formy organizacji szkoleń z dziedziny bhp, uzależnione od rodzaju szkolenia, a także grupy docelowej, dla której jest ono organizowane. Są to: instruktaż, kurs, samokształcenie kierowane i seminarium.
Zgodnie z § 10-11 r.s.b.h.p., szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) powinny odbywać się – jak sama nazwa wskazuje – w formie instruktażu, natomiast szkolenia okresowe:

  1. dla stanowisk robotniczych – zgodnie z § 15 ust. 1 r.s.b.h.p. – w formie instruktażu,
  2. dla pozostałych stanowisk (pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników służby bhp, a także osób wykonujących zadania tej służby, pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp) – zgodnie z § 15 ust. 2 r.s.b.h.p. – w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

W zależności od grupy zawodowej, dla której organizowane jest szkolenie okresowe z zakresu bhp, jego czas trwania powinien być przewidziany na realizację programu szkolenia i wynosić minimum od 8 do nawet 64 godzin lekcyjnych (po 45 minut). Zgodnie z przepisami załącznika nr 1 do r.s.b.h.p., ramowy program szkolenia:

  • pracodawców wykonujących zadania służby bhp przewiduje minimum 64 godziny szkolenia (w tym 6 godzin ćwiczeń),
  • okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przewiduje minimum 16 godzin szkolenia,
  • okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przewiduje minimum 8 godzin szkolenia,
  • okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych przewiduje minimum 16 godzin szkolenia,
  • okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby przewiduje minimum 32 godziny szkolenia (w tym 4 godziny ćwiczeń),
  • okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp, przewiduje minimum 8 godzin szkolenia.

Mając na uwadze powyższe, nie ma przeciwwskazań do umieszczenia na zaświadczeniu potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego z dziedziny bhp ramowego programu, z którego wynikać będzie, że szkolenie to trwało 10 godzin lekcyjnych.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów