Odpowiedź

Praktyka polegająca na przekazywaniu pracodawcy przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o kwocie wypłaconego poszkodowanemu w wypadku przy pracy pracownikowi jednorazowego odszkodowania została zakwestionowana jako naruszająca przepisy o ochronie danych osobowych. Od kilku lat ZUS nie wysyła już takich informacji dla poszczególnych wypadków, natomiast na początku roku kalendarzowego przekazuje pracodawcom zbiorczą informację o łącznej kwocie wypłaconych świadczeń odszkodowawczych oraz liczbie osób, które świadczenia te otrzymały. Informacje te pracodawcy mają obowiązek przekazać z kolei do Głównego Urzędu Statystycznego poprzez wypełnienie stosownej rubryki w formularzu GUS Z-10 (Sprawozdanie o warunkach pracy).

Uzasadnienie

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.) podmioty gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 561). Przekazywanie danych, o których mowa, odbywa się m.in. w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych, a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej – w innej formie lub postaci.

Jednym z okresowych sprawozdań jest sprawozdanie o warunkach pracy o symbolu GUS Z-10, w którym pracodawca jest obowiązany wykazać zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia. W wierszach 1 i 2 działu 5 tego sprawozdania należy podać dane o świadczeniach (wypłaconych przez ZUS) zrealizowanych w roku sprawozdawczym, bez względu na datę powstania uprawnienia, uwzględniając:

- jednorazowe odszkodowanie – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

- jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty,

- odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy – dla pracownika lub dla członków jego rodziny.

Praktyka polegająca na przekazywaniu pracodawcy przez ZUS informacji o kwocie wypłaconego poszkodowanemu w wypadku przy pracy jednorazowego odszkodowania została zakwestionowana przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jako naruszająca przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Od kilku lat ZUS nie wysyła już takich informacji dla poszczególnych wypadków, natomiast na początku roku kalendarzowego przekazuje pracodawcom zbiorczą informację o łącznej kwocie wypłaconych świadczeń odszkodowawczych oraz liczbie osób, które świadczenia te otrzymały. To właśnie na podstawie tych danych należy uzupełnić wskazaną powyżej rubrykę w formularzu Z-10.

Maciej Ambroziewicz

Odpowiedzi udzielono: 11 października 2015 r.