Nie ma podstaw, by czekać na odzyskanie przez poszkodowanego pracownika zdolności do pracy.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237, poz. 2015 z późn. zm.) kartę wypadku pracodawca sporządza po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
Już z ww. przepisu wynika, że postępowanie powypadkowe powinno być przeprowadzone najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Nie ma zatem podstaw do oczekiwania aż pracownik odzyska zdolność do pracy, co czasem w ogóle może nie nastąpić. Nadto należy wskazać, że z pouczenia wynika, iż w części III pkt 6 karty wypadku w drodze do pracy należy podać okres niezdolności objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało przedłożone przed sporządzeniem karty wypadku.