Czy można wymagać od firmy zewnętrznej (nie agencji pracy tymczasowej) badań lekarskich dla pracowników, którzy będą wykonywać pracę np. montaż komponentów w firmie?
Zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca lub podmiot nie będący pracodawcą jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki:
a) pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
b) pracy osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
c) zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami.
Ani ten przepis ani inne przepisy k.p. nie nakazują ani nie zawierają upoważnienia, aby podmiot na którego terenie pracownicy zatrudnieni przez innego pracodawcę wykonują określone prace, żądał od tegoż pracodawcy potwierdzenia odbycia badań lekarskich. To jednak, że takiego obowiązku ani upoważnienia przepisy nie określają, nie oznacza, że strony umowy nie mogą go nałożyć na siebie na mocy autonomii woli stron w łączącej je umowie cywilnoprawnej.
Kamil Szymański