Czy są regulacje prawne lub inne dotyczące używania wózków widłowych spalinowych wewnątrz hali przemysłowej w pobliżu stanowisk pracy?
Czy powinny zostać zastąpione wózki spalinowe, które wytwarzają duszące spaliny wewnątrz pomieszczeń wózkami akumulatorowymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. Wózki takie powinny zostać zastąpione wózkami akumulatorowymi.
Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) - dalej r.o.p., wskazuje czynności zabronione, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.
Jedną z takich czynności opisaną w § 4 ust. 1 pkt 3 r.o.p. jest garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu. Za pojazd silnikowy wskazany w punkcie 3 można uznać wózek jezdniowy silnikowy, zaś za pomieszczenie nie przeznaczone do garażowania pojazdów silnikowym można uznać pomieszczenie ze stanowiskami pracy.
Przepis § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) - dalej r.w.w., wskazuje zasady, które powinny obowiązywać przy użytkowaniu wózków jezdniowych.
Zgodnie z § 12 ust. 2 r.w.w. niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne.
Przepis § 12 ust. 1 r.w.w. mówi natomiast, iż dopuszczalne jest używanie wózków z silnikami spalinowymi, zasilanymi innymi paliwami niż benzyną etylizowana lub zawierająca inne substancje toksyczne, w pomieszczeniach pracy pod warunkiem że substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń, określonych w odrębnych przepisach.
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czyli m.in. substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas, zostało określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.)
Wymagania w zakresie częstotliwości i zakresu wykonywania badań i pomiarów, a także wymaganej dokumentacji w tym zakresie wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.).
Krzysztof Zamajtys